Portfolio

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปคุณแม่ตั้งครรภ์ : Cherry

ขอบคุณคุณเชอรี่ถ่ายกันมาตั้งแต่ท้องแรก น้องวีคลอด จนตอนนี้ท้องสองแล้ว ขอบคุณที่เลือกให้ออมได้เก็บภาพน่ารักประทับใจเช่นนี้นะคะ

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์

ถ่ายรูปตั้งครรภ์