Portfolio

รับปริญญา-จุฬา-2557-page-man002

ถ่ายรูป รับปริญญา จุฬา 2557

ถ่ายรูปรับปริญญาจุฬา 2557

ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 นี้ มีรับปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีทั้งวันถ่ายรูปหมู่ วันซ้อม?วันรับจริง?ใครยังไม่มีช่างภาพติดต่อมาได้เลยนะคะ ?ถ่ายกับพี่ออม ช่างภาพผู้หญิงสบาย ๆ ไม่เกร็ง บอกท่าโพสให้ด้วยนะเอ๊า ฮิฮิ
นอกจากพี่ออมแล้วยังมีเพื่อน ๆ ทีมงานช่างภาพพร้อมถ่ายรูปให้น้อง ๆ บัณฑิตจุฬาอยู่นะคะ

กำหนดการ รับปริญญา จุฬา 2557

ถ่ายรูปหมู่?เดือนมิถุนายน 2557 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (11.00-14.00)
วันซ้อม? ??6 -30 มิถุนายน 2557 รอบเช้า (8.30) รอบบ่าย (13.00)
วันรับจริง ?3 กรกฎาคม 2557 รอบเช้า (6.00) ?รอบบ่าย?(11.00)

 

คณะครุศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์